உங்களின் விளம்பரங்களை பிரசுரிக்க விரும்பினால் எம்முடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

புனிதம் மிகுந்த புதுமணவாழ்வு.

புரிந்துணர்வவோடும், புன்னகையுடனும், புதுப்பொலிவுடனும் இருமனங்கள் இணைந்து திருமணமாகும்.

இல்லறபந்தம் ஈடிணையில்லாச் செல்வம், நல்லறம் காட்டும் இல்லறவாழ்வு அமைந்திடும் ஆனந்தம் பிறக்கும். இல்லறம் சிறக்க இனிதான திருமணங்கள் நிறைவேற,

திருமணங்கள் சொற்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படும் என்பது முன்னோர்களின் நம்பிக்கை. முயற்சியும் தேடலும் தொடரும் போது இயற்கையின் இறையருள் கைகூடும்.

காலக்கண்ணாடி சாலச்சிறந்த வாழ்வளித்துக் கரைசேர்க்கும்.

உண்மை, நேர்மை, நம்பிக்கையுடன் நற்சேவையாற்றும் லஷ்மி திருமணசேவையை இன்றே நாடுங்கள்

323

Matched

1

Members online

234

Women online

207

Men online

Top Members

 • Active 8 minutes ago
 • Active 30 minutes ago
 • Active 39 minutes ago
 • Active 8 hours, 5 minutes ago
 • Active 8 hours, 11 minutes ago
 • Active 9 hours, 18 minutes ago
 • Active 9 hours, 58 minutes ago
 • Active 10 hours, 18 minutes ago
 • Active 10 hours, 22 minutes ago
 • Active 10 hours, 28 minutes ago
 • Active 10 hours, 35 minutes ago
 • Active 10 hours, 47 minutes ago
 • Active 11 hours, 12 minutes ago
 • Active 11 hours, 15 minutes ago
 • Active 12 hours, 10 minutes ago
 • Active 12 hours, 25 minutes ago
 • Active 13 hours, 17 minutes ago
 • Active 14 hours, 14 minutes ago
 • Active 15 hours, 9 minutes ago
 • Active 17 hours, 53 minutes ago
 • Active 19 hours, 12 minutes ago
 • Active 20 hours, 38 minutes ago
 • Active 21 hours, 1 minute ago
 • Active 21 hours, 4 minutes ago
 • Active 21 hours, 29 minutes ago
 • Active 22 hours, 4 minutes ago
 • Active 1 day, 8 hours ago
 • Active 1 day, 11 hours ago
 • Active 1 day, 13 hours ago
 • Active 1 day, 19 hours ago
 • Active 2 days, 9 hours ago
 • Active 2 days, 10 hours ago
 • Active 2 days, 12 hours ago
 • Active 2 days, 13 hours ago
 • Active 2 days, 15 hours ago
 • Active 2 days, 23 hours ago
 • Active 3 days, 3 hours ago
 • Active 3 days, 11 hours ago
 • Active 3 days, 12 hours ago
 • Active 3 days, 12 hours ago
 • Active 3 days, 13 hours ago
 • Active 3 days, 14 hours ago
 • Active 3 days, 16 hours ago
 • Active 3 days, 20 hours ago
 • Active 3 days, 21 hours ago
 • Active 3 days, 23 hours ago
 • Active 4 days, 7 hours ago
 • Active 4 days, 10 hours ago
 • Active 4 days, 11 hours ago
 • Active 4 days, 15 hours ago
 • Active 4 days, 21 hours ago
 • Active 5 days ago
 • Active 5 days, 10 hours ago
 • Active 5 days, 17 hours ago
 • Active 6 days, 9 hours ago
 • Active 6 days, 10 hours ago
 • Active 6 days, 13 hours ago
 • Active 6 days, 14 hours ago
 • Active 6 days, 19 hours ago
 • Active 6 days, 22 hours ago
 • Active 1 week ago
 • Active 1 week ago
 • Active 1 week ago
 • Active 1 week ago
 • Active 1 week, 1 day ago
 • Active 1 week, 2 days ago
 • Active 1 week, 2 days ago
 • Active 1 week, 2 days ago
 • Active 1 week, 2 days ago
 • Active 1 week, 3 days ago
 • Active 1 week, 3 days ago
 • Active 1 week, 3 days ago
 • Active 1 week, 3 days ago
 • Active 1 week, 3 days ago
 • Active 1 week, 4 days ago
 • Active 1 week, 4 days ago
 • Active 1 week, 4 days ago
 • Active 1 week, 4 days ago
 • Active 1 week, 5 days ago
 • Active 1 week, 5 days ago
 • Active 1 week, 6 days ago
 • Active 1 week, 6 days ago
 • Active 2 weeks ago
 • Active 2 weeks ago
 • Active 2 weeks, 1 day ago
 • Active 2 weeks, 1 day ago
 • Active 2 weeks, 1 day ago
 • Active 2 weeks, 2 days ago
 • Active 2 weeks, 3 days ago
 • Active 2 weeks, 3 days ago
 • Active 2 weeks, 4 days ago
 • Active 2 weeks, 4 days ago
 • Active 2 weeks, 5 days ago
 • Active 2 weeks, 5 days ago
 • Active 2 weeks, 5 days ago
 • Active 2 weeks, 6 days ago
 • Active 2 weeks, 6 days ago
 • Active 2 weeks, 6 days ago
 • Active 3 weeks ago
 • Active 3 weeks ago
 • Active 3 weeks ago
 • Active 3 weeks ago
 • Active 3 weeks, 1 day ago
 • Active 3 weeks, 2 days ago
 • Active 3 weeks, 3 days ago
 • Active 3 weeks, 3 days ago
 • Active 3 weeks, 4 days ago
 • Active 3 weeks, 4 days ago
 • Active 3 weeks, 5 days ago
 • Active 3 weeks, 5 days ago
 • Active 3 weeks, 6 days ago
 • Active 4 weeks ago
 • Active 4 weeks ago
 • Active 4 weeks ago
 • Active 4 weeks, 1 day ago
 • Active 1 month ago
 • Active 1 month ago
 • Active 1 month ago
 • Active 1 month ago
 • Active 1 month ago
 • Active 1 month ago
 • Active 1 month ago
 • Active 1 month ago
 • Active 1 month ago
 • Active 1 month ago
 • Active 1 month ago
 • Active 1 month, 1 week ago
 • Active 1 month, 1 week ago
 • Active 1 month, 1 week ago
 • Active 1 month, 1 week ago
 • Active 1 month, 1 week ago
 • Active 1 month, 1 week ago
 • Active 1 month, 1 week ago
 • Active 1 month, 1 week ago
 • Active 1 month, 1 week ago
 • Active 1 month, 1 week ago
 • Active 1 month, 1 week ago
 • Active 1 month, 2 weeks ago
 • Active 1 month, 2 weeks ago
 • Active 1 month, 2 weeks ago
 • Active 1 month, 2 weeks ago
 • Active 1 month, 2 weeks ago
 • Active 1 month, 2 weeks ago
 • Active 1 month, 2 weeks ago
 • Active 1 month, 3 weeks ago
 • Active 1 month, 3 weeks ago
 • Active 1 month, 3 weeks ago
 • Active 1 month, 3 weeks ago
 • Active 1 month, 3 weeks ago
 • Active 1 month, 3 weeks ago
 • Active 1 month, 4 weeks ago
 • Active 1 month, 4 weeks ago
 • Active 1 month, 4 weeks ago
 • Active 2 months ago
 • Active 2 months ago
 • Active 2 months ago
 • Active 2 months ago
 • Active 2 months ago
 • Active 2 months ago
 • Active 2 months, 1 week ago
 • Active 2 months, 1 week ago
 • Active 2 months, 1 week ago
 • Active 2 months, 1 week ago
 • Active 2 months, 1 week ago
 • Active 2 months, 1 week ago
 • Active 2 months, 1 week ago
 • Active 2 months, 1 week ago
 • Active 2 months, 1 week ago
 • Active 2 months, 1 week ago
 • Active 2 months, 2 weeks ago
 • Active 2 months, 2 weeks ago
 • Active 2 months, 2 weeks ago
 • Active 2 months, 2 weeks ago
 • Active 2 months, 2 weeks ago
 • Active 2 months, 2 weeks ago
 • Active 2 months, 2 weeks ago
 • Active 2 months, 2 weeks ago
 • Active 2 months, 2 weeks ago
 • Active 2 months, 2 weeks ago
 • Active 2 months, 2 weeks ago
 • Active 2 months, 3 weeks ago
 • Active 2 months, 4 weeks ago
 • Active 3 months ago
 • Active 3 months ago
 • Active 3 months ago
 • Active 3 months ago
 • Active 3 months ago
 • Active 3 months, 1 week ago
 • Active 3 months, 1 week ago
 • Active 3 months, 1 week ago
 • Active 3 months, 1 week ago
 • Active 3 months, 1 week ago
 • Active 3 months, 1 week ago
 • Active 3 months, 1 week ago
 • Active 3 months, 2 weeks ago
 • Active 3 months, 2 weeks ago
 • Active 3 months, 2 weeks ago
 • Active 3 months, 2 weeks ago
 • Active 3 months, 2 weeks ago
 • Active 3 months, 2 weeks ago
 • Active 3 months, 2 weeks ago
 • Active 3 months, 2 weeks ago
 • Active 3 months, 2 weeks ago
 • Active 3 months, 3 weeks ago
 • Active 3 months, 3 weeks ago
 • Active 3 months, 3 weeks ago
 • Active 3 months, 3 weeks ago
 • Active 3 months, 3 weeks ago
 • Active 3 months, 3 weeks ago
 • Active 3 months, 3 weeks ago
 • Active 3 months, 3 weeks ago
 • Active 3 months, 4 weeks ago
 • Active 4 months ago
 • Active 4 months ago
 • Active 4 months ago
 • Active 4 months ago
 • Active 4 months ago
 • Active 4 months, 1 week ago
 • Active 4 months, 1 week ago
 • Active 4 months, 1 week ago
 • Active 4 months, 1 week ago
 • Active 4 months, 1 week ago
 • Active 4 months, 2 weeks ago
 • Active 4 months, 2 weeks ago
 • Active 4 months, 2 weeks ago
 • Active 4 months, 3 weeks ago
 • Active 4 months, 3 weeks ago
 • Active 4 months, 3 weeks ago
 • Active 4 months, 3 weeks ago
 • Active 4 months, 3 weeks ago
 • Active 4 months, 3 weeks ago
 • Active 4 months, 4 weeks ago
 • Active 4 months, 4 weeks ago
 • Active 5 months ago
 • Active 5 months ago
 • Active 5 months ago
 • Active 5 months ago
 • Active 5 months ago
 • Active 5 months, 1 week ago
 • Active 5 months, 2 weeks ago
 • Active 5 months, 2 weeks ago
 • Active 5 months, 2 weeks ago
 • Active 5 months, 2 weeks ago
 • Active 5 months, 3 weeks ago
 • Active 5 months, 3 weeks ago
 • Active 5 months, 3 weeks ago
 • Active 5 months, 3 weeks ago
 • Active 5 months, 3 weeks ago
 • Active 5 months, 3 weeks ago
 • Active 5 months, 3 weeks ago
 • Active 5 months, 3 weeks ago
 • Active 5 months, 4 weeks ago
 • Active 5 months, 4 weeks ago
 • Active 6 months ago
 • Active 6 months ago
 • Active 6 months ago
 • Active 6 months ago
 • Active 6 months ago
 • Active 6 months ago
 • Active 6 months ago
 • Active 6 months, 1 week ago
 • Active 6 months, 1 week ago
 • Active 6 months, 1 week ago
 • Active 6 months, 1 week ago
 • Active 6 months, 1 week ago
 • Active 6 months, 2 weeks ago
 • Active 6 months, 2 weeks ago
 • Active 6 months, 2 weeks ago
 • Active 6 months, 2 weeks ago
 • Active 6 months, 3 weeks ago
 • Active 6 months, 3 weeks ago
 • Active 6 months, 4 weeks ago
 • Active 6 months, 4 weeks ago
 • Active 7 months ago
 • Active 7 months ago
 • Active 7 months ago
 • Active 7 months ago
 • Active 7 months ago
 • Active 7 months ago
 • Active 7 months ago
 • Active 7 months, 1 week ago
 • Active 7 months, 1 week ago
 • Active 7 months, 1 week ago
 • Active 7 months, 1 week ago
 • Active 7 months, 1 week ago
 • Active 7 months, 2 weeks ago
 • Active 7 months, 2 weeks ago
 • Active 7 months, 2 weeks ago
 • Active 7 months, 2 weeks ago
 • Active 7 months, 2 weeks ago
 • Active 7 months, 2 weeks ago
 • Active 7 months, 3 weeks ago
 • Active 7 months, 3 weeks ago
 • Active 7 months, 3 weeks ago
 • Active 7 months, 3 weeks ago
 • Active 7 months, 3 weeks ago
 • Active 7 months, 3 weeks ago
 • Active 7 months, 3 weeks ago
 • Active 8 months ago
 • Active 8 months ago
 • Active 8 months, 1 week ago
 • Active 8 months, 1 week ago
 • Active 8 months, 1 week ago
 • Active 8 months, 1 week ago
 • Active 8 months, 1 week ago
 • Active 8 months, 1 week ago
 • Active 8 months, 2 weeks ago
 • Active 8 months, 2 weeks ago
 • Active 8 months, 2 weeks ago
 • Active 8 months, 3 weeks ago
 • Active 8 months, 3 weeks ago
 • Active 8 months, 3 weeks ago
 • Active 8 months, 3 weeks ago
 • Active 8 months, 3 weeks ago
 • Active 8 months, 3 weeks ago
 • Active 8 months, 3 weeks ago
 • Active 8 months, 3 weeks ago
 • Active 8 months, 4 weeks ago
 • Active 9 months ago
 • Active 9 months, 1 week ago
 • Active 9 months, 1 week ago
 • Active 9 months, 1 week ago
 • Active 9 months, 1 week ago
நாங்கள் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அனுப்பப்படும் தகவல்களோ, புகைப்படங்களோ, மூன்றாவது நபருக்கு பகிர்ந்தால் குற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அது போல் உங்கள் விபரங்களும் எம்மூலமாக எடுத்து இன்னொருவர் வைத்திருத்தால் எமக்கு அறியத்தரவும். நாம் தகுந்த சட்ட நடவடிக்கை எடுப்போம்
Concerns or questions?

See our support area where you can find questions asked by our clients and answered by Luxmi

SEE SUPPORT AREA
SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

 
×
 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up